Odnawialne źródła energii

OZE jest to skrót od Odnawialnych Źródeł Energii. Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne odnawialne źródła energii są to „źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”.

W związku z tym źródłami energii może być: słońce, wiatr, woda (rzeki, pływy i fale morskie), a także energia jądrowa, biomas oraz biogaz. Do energii odnawialnej zalicza się również ciepło pozyskane z ziemi (energia geotermalna), powietrza (energia aerotermalna), wody (energia hydrotermalna) oraz spalania biomasy.

OZE w programie nauczania:

– Energetyka w Polsce, dla klas 6 realizowane na lekcjach geografii,

– Energetyka w Europie, dla klas 7 realizowane na lekcjach geografii,

– Rodzaje energii, dla klas 7 realizowane na lekcjach fizyki,

– Zanieczyszczenia powietrza i sposoby ich zapobiegania, dla klas 7 na lekcjach chemii,

– Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody, dla klas 8 realizowane na lekcjach biologii