Opis badania przydatności kandydatów do nauki w OSM I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie

1. Badanie polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji do gry na wskazanym przez kandydata instrumencie.
2. Podczas badania przydatności kandydatów do klasy I w OSM I st. w Szczecinie sprawdzane są:
• umiejętność śpiewania – zaprezentowanie dowolnej piosenki
• słuch muzyczny – powtarzanie głosem zaśpiewanego lub zagranego przez nauczyciela dźwięku, interwału lub krótkiego motywu melodycznego
• pamięć muzyczna – powtarzanie głosem fragmentów melodii
• poczucie rytmu – wyklaskanie rytmu zaprezentowanego przez nauczyciela
• zdolności manualne (test ogólny)
Do badania predyspozycji kandydat musi przygotować piosenkę, którą prezentuje na przesłuchaniu.
3. Każdy członek komisji przyznaje punkty za poszczególne zadania:
• badanie umiejętności śpiewania (1-25 pkt.)
• badanie słuchu muzycznego (1-25 pkt.)
• badanie pamięci muzycznej (1-25 pkt.)
• badanie poczucia rytmu (1-25 pkt.)
4. Ostateczną ocenę przydatności stanowi średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji.
5. Kandydaci, którzy uzyskali minimum 18 pkt. jako ostateczną ocenę badania przydatności zostają zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły.
6. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów z badania przydatności kandydata i ograniczonej liczby miejsc, którą dysponuje szkoła, stosuje się kryteria ustawowe:
• wielodzietność rodziny kandydata
• niepełnosprawność kandydata
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
• niepełnosprawność obojga rodziców
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
• objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.