Zasady przyjmowania kandydatów do OSM I st.

1. O przyjęcie do klasy pierwszej OSM I st. może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 7 lat.
2. Możliwe jest przyjęcie dziecka 6-letniego na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dojrzałości szkolnej lub zaświadczenia o odbytym rocznym przygotowaniu przedszkolnym.
3. Szkoła prowadzi konsultacje dla kandydatów podczas Dni Otwartych Szkoły, podczas których rodzice/opiekunowie prawni mogą skontaktować się z nauczycielami i porozmawiać o predyspozycjach i zainteresowaniach dziecka.
4. Rodzice kandydata składają do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:
 wniosek o przyjęcie do szkoły
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej
5. Wymagane dokumenty kandydaci składają w sekretariacie szkoły w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny.
6. Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej odbywa się na podstawie badania przydatności, które zostaje przeprowadzone w terminie wyznaczonym przed Dyrektora szkoły.
7. W celu przeprowadzeniu badań, Dyrektor powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
8. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół zawierający listę kandydatów, którzy przystąpili do badania oraz uzyskaną przez nich punktację.
9. W terminie  do 7 dni od dnia zakończenia badania przydatności komisja przedstawia do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły, które zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej (umieszczenie nazwiska kandydata na liście zakwalifikowanych nie oznacza przyjęcia do szkoły).
10. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza (zmiana miejsca zamieszkania, zmiana szkoły). Dla w/w kandydata przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez Dyrektora szkoły, spośród nauczycieli tej szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza skład komisji, jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
12. Z przebiegu egzaminu klasyfikacyjnego komisja sporządza protokół zawierający ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata. Protokół jest przechowywany w szkole przez cały okres kształcenia ucznia.
13. Dyrektor szkoły na podstawie wyniku egzaminu kwalifikacyjnego zawartego w protokole, a także na podstawie możliwości organizacyjnych szkoły, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza. Istotnym kryterium jest dostępność miejsc na wybranym przez kandydata instrumencie.
14. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych wynikających ze zmiany szkoły, uczeń uzupełnia w warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne.
15. Decyzje komisji są niepodważalne, a odwołania rodziców/opiekunów prawnych mogą dotyczyć wyłącznie procedur badania przydatności.