Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marka Jasińskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-09-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-26
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st w Szczecinie
 • Adres: Bolesława Śmiałego 42-43, 70-351 Szczecin
 • E-mail: osmis@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: +48914844324

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzą dwa główne wejścia znajdujące się od ul Ściegiennego i Bol. Śmiałego, prowadzą do nich schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
 2. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 3. Nie występuje podjazd dla wózków inwalidzkich.
 4. Budynek sali gimnatycznej dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych – podjazdy dla wózków.