Już 3 marca rozpoczynamy rekrutację ! Serdecznie zapraszamy.

Serdecznie zapraszamy na
Drugi Dzień Otwarty szkoły, który odbędzie się
27.02.2020r. w godz. 16:00 - 18:00.
W programie m.in. prezentacja instrumentów, koncerty uczniów, słodki poczęstunek, gra terenowa po szkole, możliwość spotkania oraz porozmawiania z nauczycielami i dyrekcją.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie
zaprasza na
Dzień Otwarty szkoły, który odbędzie się
28.01.2020r. w godz. 16:00 - 18:00.
W programie m.in. prezentacja instrumentów, koncerty uczniów, słodki poczęstunek, gra terenowa po szkole, możliwość spotkania oraz porozmawiania z nauczycielami i dyrekcją.

Serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców przyszłorocznych uczniów klas pierwszych, które odbędzie się 6 czerwca o godz 17:00.


Druk potwierdzający wolę podjęcia nauki, po zakwalifikowaniu się dziecka do szkoły, należy pobrać ze strony, wydrukować, wypełnić i zanieść do sekretariatu zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
[Oświadczenie woli - druk do pobrania]


Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej należy pobrać ze strony, wydrukować, wypełnić i złożyć w sekretariacie.
[Wniosek o przyjęcie - druk do pobrania].

Oto zasady przyjmowania kandydatów.


28.01.2020r. wtorek oraz 27.02.2020r. czwartek , godz. 16:00- 18:00 - Dni Otwarte Szkoły
• 28.01- 27.02.2020r. - termin składania dokumentów do szkoły
03.03.2020r. wtorek, godz. 16:00 - badanie przydatności kandydatów
04.03.2020r. środa, godz. 16:00 - badanie przydatności kandydatów
05.03.2020r. czwartek, godz. 16:00 - badanie przydatności kandydatów
07.03.2020r. sobota, godz. 10:00 - dodatkowy termin badania przydatności kandydatów
10.03.2020r. wtorek, godz. 13:00 - wywieszenie list zakwalifikowanych kandydatów
10.03 - 12.03.2020r. potwierdzenie woli przyjęcia do OSM I st. przez rodziców (osobiście w sekretariacie szkoły)
13.03.2020r. piątek, godz. 13:00 ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do OSM I st.

 

 


1.
Badanie polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji do gry na wskazanym przez kandydata instrumencie.
2. Podczas badania przydatności kandydatów do klasy I w OSM I st. w Szczecinie sprawdzane są:
• umiejętność śpiewania
• słuch muzyczny
• pamięć muzyczna
• poczucie rytmu
• zdolności manualne (test ogólny)
Do badania predyspozycji kandydat musi przygotować piosenkę, którą prezentuje na przesłuchaniu.
3. Każdy członek komisji przyznaje punkty za poszczególne zadania:
• badanie umiejętności śpiewania (1-25 pkt.)
• badanie słuchu muzycznego (1-25 pkt.)
• badanie pamięci muzycznej (1-25 pkt.)
• badanie poczucia rytmu (1-25 pkt.)
4. Ostateczną ocenę przydatności stanowi średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji.
5. Kandydaci, którzy uzyskali minimum 18 pkt. jako ostateczną ocenę badania przydatności zostają zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły.
6. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów z badania przydatności kandydata i ograniczonej liczby miejsc, którą dysponuje szkoła, stosuje się kryteria ustawowe:
• wielodzietność rodziny kandydata
• niepełnosprawność kandydata
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
• niepełnosprawność obojga rodziców
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
• objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.


1.
O przyjęcie do klasy pierwszej OSM I st. może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 7 lat.
2. Możliwe jest przyjęcie dziecka 6-letniego na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o dojrzałości szkolnej lub zaświadczenia o odbytym rocznym przygotowaniu przedszkolnym.
3. Szkoła prowadzi konsultacje dla kandydatów podczas Dni Otwartych Szkoły, podczas których rodzice/opiekunowie prawni mogą skontaktować się z nauczycielami w celu wstępnego sprawdzenia uzdolnień kandydata oraz jego predyspozycji i zainteresowań. Uczestnictwo w konsultacjach nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata do szkoły.
4. Rodzice kandydata składają do sekretariatu szkoły następujące dokumenty:
wniosek o przyjęcie do szkoły
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej
5. Wymagane dokumenty kandydaci składają w sekretariacie szkoły w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji na dany rok szkolny.
6. Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej odbywa się na podstawie badania przydatności, które zostaje przeprowadzone w terminie wyznaczonym przed Dyrektora szkoły.
7. W celu przeprowadzeniu badań, Dyrektor powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
8. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół zawierający listę kandydatów, którzy przystąpili do badania oraz uzyskaną przez nich punktację.
9. W terminie  do 7 dni od dnia zakończenia badania przydatności komisja przedstawia do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły, które zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej (umieszczenie nazwiska kandydata na liście zakwalifikowanych nie oznacza przyjęcia do szkoły).
10. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza (zmiana miejsca zamieszkania, zmiana szkoły). Dla w/w kandydata przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powoływana przez Dyrektora szkoły, spośród nauczycieli tej szkoły. Dyrektor szkoły wyznacza skład komisji, jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
12. Z przebiegu egzaminu klasyfikacyjnego komisja sporządza protokół zawierający ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata. Protokół jest przechowywany w szkole przez cały okres kształcenia ucznia.
13. Dyrektor szkoły na podstawie wyniku egzaminu kwalifikacyjnego zawartego w protokole, a także na podstawie możliwości organizacyjnych szkoły, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza. Istotnym kryterium jest dostępność miejsc na wybranym przez kandydata instrumencie.
14. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych wynikających ze zmiany szkoły, uczeń uzupełnia w warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne.
15. Decyzje komisji są niepodważalne, a odwołania rodziców/opiekunów prawnych mogą dotyczyć wyłącznie procedur badania przydatności.


1.
Szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego w tym samym zakresie co wszystkie szkoły podstawowe.
2. W naszej szkole uczymy języka: angielskiego, niemieckiego. Ponadto w szkole prowadzona jest innowacja w zakresie języka włoskiego.
3. W szkole oprócz przedmiotów ogólnokształcących prowadzimy naukę gry na:
• akordeonie
• altówce
• fagocie
• flecie poprzecznym
• fortepianie
• gitarze
• harfie
• klarnecie
• kontrabasie
• oboju
• perkusji
• puzonie
• saksofonie
• skrzypcach
• trąbce
• wiolonczeli
4. Muzykowanie zespołowe odbywa się w klasach starszych na zajęciach:
• chóru
• orkiestry
• zespołu rozrywkowego
• zespołu perkusyjnego
• zespołów kameralnych
5. Zajęcia dodatkowe, które odbywają się w szkole:
• koło ceramiczne, koło florystyczne, koło języka rosyjskiego
• koło teatralne
• SKS
6. Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy w godzinach od 6:30 do 18:30 oraz obiady w stołówce.
7. W szkole prowadzona jest odpłatna wypożyczalnia instrumentów.
8. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewniamy opiekę:
• pedagoga
• logopedy
• zajęcia wyrównawcze oraz korekcyjno-kompensacyjne
• gimnastykę korekcyjną

Idea kształcenia muzycznego najmłodszych mieszkańców Szczecina bierze swój początek w roku 1971, kiedy z inicjatywy pani Iwony Mróz – Dudek, nauczycielki muzyki i dyrygenta chóru szkolnego, Szkoła Podstawowa nr 2 rozszerzyła program wychowania muzycznego. Dyrektorem szkoły był wówczas Tadeusz Połoński.Zaskakujące rezultaty eksperymentu, a zwłaszcza kształcenia chóralnego zaowocowały w roku szkolnym 1979/1980 stworzeniem Państwowej Podstawowej Szkoły Muzycznej. Nauczycielami gry na instrumentach zostali muzycy Filharmonii Szczecińskiej oraz Opery i Operetki, a przedmiotów ogólnych uczyli pedagodzy Szkoły Podstawowej nr 2. Utworzonej w ten sposób placówce nadano nazwę Zespołu Szkół Podstawowych nr 2. W roku 1991 funkcję dyrektora objął pan Marian Burzyński. W tej formule prawnej Szkoła Muzyczna kształciła kolejne pokolenia szczecinian aż do roku 2008. W kwietniu 2008 Rada Miasta Szczecina podjęła decyzję o rozwiązaniu z dniem 31 sierpnia Zespołu Szkół i ustanowieniu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia jako samodzielnej jednostki edukacyjnej i budżetowej. Dyrektorem szkoły została pani Katarzyna Dziurdzikowska.

 

5 lutego 2011 roku OSM I stopnia otrzymała imię Profesora Marka Jasińskiego, wybitnego współczesnego kompozytora, pedagoga, organizatora festiwali i konkursów muzycznych, współpracującego przez lata z chórem Belcanto.

 

Od 1 września 2018 roku funkcję dyrektora naszej szkoły pełni pani Jolanta Sapiecha.

Tradycja i nowoczesność…
Pierwszym filarem OSM I stopnia jest tradycja. Mamy wypracowane wzorce kształcenia i wychowania oraz od lat spójną misję i wizję edukacji. Drugi filar to nowoczesność, która przejawia się w otwarciu pedagogów na najnowsze osiągnięcia pedagogiki , psychologii i metodyki oraz we wprowadzaniu do nauki innowacyjnych metod pracy. Wszystko to dla jak najlepszego kształcenia i rozwoju naszych uczniów.

Ogólnie i muzycznie…
Jesteśmy szkołą dzienną, gwarantujemy bardzo wysoki poziom kształcenia ogólnego i muzycznego, nie zapominamy też o przyjaznej atmosferze i dobrych relacjach między nauczycielami i uczniami.. Uzyskiwaliśmy najwyższe wyniki sprawdzianu szóstoklasisty, zajmujemy czołową pozycję w rankingach szkół ogólnokształcących i muzycznych. Chcemy, aby uczniowie naszej szkoły harmonijnie się rozwijali, aby byli świetnie przygotowani do dalszego kształcenia.

Rozwijamy talenty…
W OSM I stopnia dbamy o wszechstronny rozwój osobowości i zainteresowań każdego dziecka. Rozwijamy je na polu artystycznym, co wynika z założeń szkoły, aktorskim, plastycznym i humanistycznym, ale również przyszli matematycy i informatycy znajdą tu wiele możliwości dla siebie. W szkole działają koła zainteresowań takie jak: matematyczne, przyrodnicze, ceramiczne, teatralne, języka włoskiego, historyczne, SKS.

Organizujemy konkursy o zasięgu ogólnopolskim oraz regionalnym:
- Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Muzyka ilustracyjna i programowa w świecie dziecka”
- Ogólnopolski Konkurs Sonat
- Wiosenny Konkurs Gitarowy
- Międzyszkolny Konkurs Kultury Języka Polskiego „Polacy nie gęsi…” pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
- Matematyczne Triki z Przyrody i Informatyki pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
- Ufomatyk

Atutem OSM jest wypożyczalnia instrumentów, posyłając więc dziecko do naszej szkoły inwestujecie Państwo w pociechę, a nie w wyjątkowo kosztowny sprzęt.
Dodatkową zaletą jest świetlica, oraz stołówka dostępna dla uczniów klas 1-8.
Stwarzamy możliwość uczestnictwa w zajęcia szkolnej pracowni ceramicznej.
W szkole działa Stowarzyszenie , które podejmuje wiele działań na rzecz naszych uczniów, tak aby wspierać szkołę w zapewnieniu im jak najlepszych warunków do rozwoju i edukacji.

Jeżeli chcą państwo, aby Wasze dzieci rozpoczęły niezapomnianą przygodę z nauką i rozwijały umiejętności artystyczne - zapraszamy do naszej szkoły!